Προεδρικό διάταγμα επαγγελματικής κατοχύρωσης

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 89       11 Ιουνίου 2009

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασµού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 παρ. 2 εδ. γ' και του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 1404/1983 (Α' 173).
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, θ του ν.2817/2000 (Α' 78), καθώς και του άρθρου 13 παρ. 49 εδ. β' του ν. 3149/2003 (Α' 141).
γ) Του άρθρου 90 του «κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
δ) Της uπ' αριθµ. ΣΤ5/555Ί/19.12009 (Β 68) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Eθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του γπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτωv».
2. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 10/25.62008.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του διατάγµατος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
4. Τη υπ αριθµ. Δ61/2009 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Διακοσµητικής και οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµηοης και Σχεδιασµού Αντικειµένων (όπως µετονοµάστηκε το Τµήµα Διακοσµητικής), της ΣχoλήςΓραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Αθήνας, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές, καλλιτεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες,
µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας, καθώς και τον Σχεδιασµό (design) Επίπλου, Βιοµηχανικών και Διακοσµητικών Αντικειµένων, είτε µεµονωµένων, είτε παραγόµενων βιοµηχανικά.
Η ενασχόληση τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδικότητας τους και µε στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του χρήστη, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
2. Ειδικότερα, οι πτυxιoύχoι του πιο πάνω Τµήµατος έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως στελέχη µονάδων του Ιδιωτικού και του Δηµόσιου Τοµέα, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, στα ακόλουθα αντικείµενα και δραστηριότητες:
2.1 Στον Τοµέα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων απασχολούνται µε τη λειτουργική διαµόρφωση, αισθητική µελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επεµβάσεις δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισµό των κτιρίων και, ειδικότερα, µε:
2.1.1 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή µη φερόντων δοµικών στοιχείων
2.12 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή τελειωµάτων (επενδύσεις, χρωµατικές µελέτες, φωτισµό κ.λ.π.)
2.1.3 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή επίπλωσης
2.1.4 Το σχεδιασµό. µελέτη και εφαρµογή χρηστικών και διακοσµητικών αντικειµένων.
Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, έχουν δικαίωµα αυτοδύναµης µελέτης και εφαρµογής, δηλαδή προγραµµατισµό, σχεδιαστική ανά­λυση, µελέτη διαµόρφωσης χώρου, αισθητική·µελέτη, οικονοµικό προϋπολογισμό, καθώς και επίβλεψης εργα­σιών εφαρµογής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται επέµβαση στα φέροντα δοµικά στοιχεία του κτιρίου ή συµµετέχουν στην οµάδα µελέτης και επίβλεψης όταν πρόκειται για ανέγερση νέων κτιρίων.
2.2 Στον Τοµέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας απασχολούνται µε το σχεδιασµό, τη µε­λέτη και την εφαρµογή ελαφρών µεταβλητών κατασκευ­ών εξωτερικών χώρων (περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων κλπ) σε ήδη διαµορφωµένους ελεύθερους χώρους.
Επίσης, απασχολούνται µε τη µελέτη, επιλογή και εφαρµογή των διακοσµητικών αντικειµένων εξοπλισµού των χώρων αυτών, υπό την προϋπόθέση ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται ειδική στατική µελέτη.
2.3 Στον Τοµέα του Σχεδιασµού Αντικειµένων (design) απασχολούνται µε το σχεδιασµό, τη µελέτη και την παρα­γωγική διαδικασία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών αντικειµέ­νων, επίπλων, καθώς και χρηστικών και διακοσµητικών αντι­κειµένων εξοπλισµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2.4 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελ­µατικό αντικείµενα που εµφανίζονται µε την εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας, στην Διακόσµηση και στο Σχε­διασµό (design) επίπλων, βιoµηxανικών και διακοσµητι­κών αντικειµένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από το γνωστικό αντικείµενο τους.
3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτε­κτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων µπορούν να εξελίσσονται σε όλη την κλίµακα της δι­οικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, σε φορείς σχετικούς µε το αντικείµενο απασχόλησής τους, εφόσον τούτο προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Μπορούν, επίσης, να απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και ως µέλη ερευνητικών µονάδων σε θέµατα της ειδικότητας τους.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕθΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

 

 

 

Back to top