Προεδρικό διάταγμα ίδρυσης τμήματος ΕΑΔΣΑ

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 44    12 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 24

Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τµηµάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτηµα Δράµας), καθορισµός περιεχοµένου σπουδών αυτών, ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
……………………………………………………………………

Άρθρο 1

Ίδρυση Σχολής και Τµηµάτων

1. Ιδρύεται η ακόλουθη Σχολή και νέα Τµήµατα:
α. Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών µε Τµήµατα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων µε έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010.
ββ) Γραφιστικής µε έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011.
2. Ιδρύονται τα εξής Τµήµατα:
α) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στο Παράρτηµα Δράµας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
β) Βιοτεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής στο Παράρτηµα Δράµας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µε έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.

Άρθρο 2
Περιεχόµενο Σπουδών των Τµηµάτων

1. α. Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της διαµόρφωσης εξωτερικών χώρων µικρής κλίµακας και τον σχεδιασµό (design) επίπλου, βιοµηχανικών και διακοσµητικών αντικειµένων.
β. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τµήµα:
αα) Θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε προπτυχιακούς σπουδαστές στις επιστήµες που µελετούν την ανάπτυξη των εφαρµοσµένων τεχνών δηµιουργώντας ένα µελλοντικό σώµα επιστηµόνων µε ευρεία επιστηµονική γνώση και αναπτυγµένες δεξιότητες εφαρµογής της σε πρακτικά προβλήµατα.
ββ) Θα παράγει νέα γνώση στις επιστήµες µέσω της έρευνας και της εµπειρικής εφαρµογής.
γγ) Θα ενισχύει και θα υποστηρίζει το επιστηµονικό και επαγγελµατικό δυναµικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στις επιστήµες των καλλιτεχνικών σπουδών.
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι, ώστε να µπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες και καλλιτέχνες σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι.
γ. Οι σπουδές στο Τµήµα οργανώνονται µε βάση τις παρακάτω κατηγορίες µαθηµάτων:
αα) Αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικής και παραστατικής τεχνολογίας
ββ) Εικαστικών τεχνών και διακοσµητικών εφαρµογών
γγ) Σχεδιασµού (desίgn) χώρου και αντικειµένου
Το τελευταίο εξάµηνο περιλαµβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελµα. Τόσο η έγκριση της Πτυχιακής Εργασίας όσο και η περάτωση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελµα είναι υποχρεωτικές για τη λήψη πτυχίου από το σπουδαστή.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας αποβλέπει στην εµβάθυνση των γνώσεων του τελειόφοιτου του Τµήµατος σε ένα ουσιαστικό θέµα µε βιβλιογραφική σύνθεση ή/και έρευνα σε αντικείµενο που έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελµα είναι καθοδηγούµενη και αξιολογούµενη και πραγµατοποιείται σε παραγωγικούς φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα.

2.α. Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.Σερρών καλύπτει .............................

3.α. Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Παραρτήµατος Δράµας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας καλύπτει ………………….

4.α. Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Βιοτεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής του Παραρτήµατος Δράµας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας καλύπτει ………………….

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης
………………………………………………………………………………….

Άρθρο 4
Σύσταση θέσεων και προσόντα διορισµού
…………………………………………………………………………………..

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος αρxίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕθΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

 

 

 

Back to top