Περιεχόμενο σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων (Ε.Κ. 44/12-3-09, τεύχ 1ο, Π.Δ. 24).

Το τμήμα ΕΑΔΣΑ έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπουδαστών στις επιστήμες που μελετούν την ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες αυτές μέσα από την έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος αποκτά τις απαραίτητες Επιστημονικές και Τεχνολογικές γνώσεις και την ικανότητα:

  1. Να απασχολείται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος ΕΑΔΣΑ, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος σχετικών ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών ή υπηρεσιών
  2. Να εκφράζει σύγχρονες επιστημονικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση του επαγγέλματός του.
  3. Να παράγει νέες γνώσεις και να συμβάλει στην ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, μέσα από την έρευνα και την εμπειρική εφαρμογή.
  4. Να ενισχύει το επιστημονικό, επαγγελματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στις επιστήμες των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και
  5. Να ασκεί με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες είτε αυτές καθιερώθηκαν θεσμικά από την πολιτεία και καλύπτουν τις ωφελιμιστικές ανάγκες της κοινωνίας όπως η εσωτερική αρχιτεκτονική, η λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση χώρων, η διακόσμηση αντικειμένων ή μεγάλων ενοτήτων, ο σχεδιασμός (design) επίπλων, και ο σχεδιασμός βιομηχανικών και κάθε είδους χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων., είτε αυτές ανταποκρίνονται στην ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον.